سخنران ها

Kowshar Ahmed

Kowshar Ahmed CEO, JoomShaper

Website: http://joomshaper.com

Email: install@joomshaper.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Kowshar Ahmed's Events List

ارتباط با ما

نشانی:

تلفن:

پست الکترونیک:

کارشناسی، کارشناسی ارشد
موضوع : تمام رشته ها
مدت : ۳ تا ۴ سال نحوه ثبت نام و پذیرش به زودی اطلاع رسانی خواهد شد

Search