رویدادها

Learning Analytics

Learning Analytics

  • Date: 13 مهر 1396 - 19 آبان 1396
  • Time: 8:00 ق ظ - 12:50 ب ظ
  • Location: Sample Address
  • Speaker: Bucky Roberts

Sample Events

Location

ارتباط با ما

نشانی:

تلفن:

پست الکترونیک:

کارشناسی، کارشناسی ارشد
موضوع : تمام رشته ها
مدت : ۳ تا ۴ سال نحوه ثبت نام و پذیرش به زودی اطلاع رسانی خواهد شد

Search