نماینده دانشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پروفسور كاظم جاجرمي

تحصيلات:ايران-فرانسه-آمريكا

دكتري: مطالعات شرقي(سياسي-اجتماعي-اقتصادي)،سوربن

دكتري: جغرافيا ،سوربن

دكتري: علوم اجتماعي،سوربن

فوق دكتري: مردم شناسي، مركز مردم شناسي پاريس

فوق دكتري: جغرافياسوربن(انستيتو جغرافيا)

 

دانشنامه‌ها از فرانسه و آمريكا

اقتصاد سياسي-اقتصاد تطبيقي-ژئوپوليتيك-اقتصاد خاورميانه و شمال آفريقا-جغرافياي خاورميانه و شمال آفريقا-اقتصاد عمومي-ديپلماسي و حقوق بين الملل-جامعه شناسي سياسي( دانشگاه كلمبيا نيويورك) آمايش سرزمين-برنامه ريزي فضايي(انستيتو جغرافيا دانشگاه سوربن) اقتصاد خاورميانه( مدرسه آموزش‌هاي عالي پاريس)

سوابق فعاليتهاي علمي-پژوهشي

دانشيار دانشگاه سوربن پاريس فرانسه( مركز مطالعات شرقي             1371-1358

استادياردانشگاه سوربن و عضو هيات علمي پژوهشي انستيتو جغرافيا، مركز     1351-1350

مطالعات زيست محيطي و آمايش سرزمين

 

عضو هيات علمي مدعو دانشگاه كلمبيا نيويورك ايلات متحده آمريكا       1353-1351

استاديار دانشسراي عالي تهران     1354-1353

دانشيار مركز آموزش مديريت دولتي 1358-1356

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي(I.A.U) واحد علوم و تحقيقات    1380-1371

 

استاد مدعو دانشگاه سوربن پاريس انستيتو جغرافيا سوربن 1     1380-1377

استاد مدعو مركز مردم شناسي پاريس فرانسه                         1380-1377

 

سوابق اجرايي

 

مدير گروه محيط زيست و جغرافيا( دانشگاه آزاد ايران I.O.U)          1358-1355

معاون مركز و رئيس شوراي آموزشي مركز آموزش مديريت دولتي ايران   1356-1355

رئيس بخش مطالعات آفريقا و آسيا( مركز مردم شناسي پاريس فرانسه)            1380-1377

رئيس بنياد بين المللي مطالعات آسيايي(پاريس-تهران)              1380-1375

 

مكان‌هاي تدريس و تحقيق:

 

دانشگاه سوربن فرانسه-دانشگاه كلمبيا نيويورك-(ايالات متحده) دانشسراي عالي( دانشگاه تربيت معلم فعلي) دانشگاه آزاد ايران-دانشكده حقوق دانشگاه تهران-دانشكده علوم سياسي و اجتماعي تهران مدرسه عالي قزوين( دانشگاه بين المللي امام خميني) مركز آموزش مديريت دولتي ايران-دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد-مركز كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز-دانشگاه تربيت مدرس ( گروه دكتري علوم سياسي)-دانشگاه علوم استراتژي(دكتري)-موزه مردم شناسي پاريس-واحد علوم وتحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي.

اصل مدرك و تائيديه‌هاي وزارت علوم و سفارت ايران موجود مي‌باشد.

 

تاليف-ترجمه-مقاله‌علمي-پژوهشي 

 

1. تنگناهاي توسعه، مجموعه‌انسان و محيط انتشارات دانشگاه واحد اهواز، 1375( تاليف)

2. جغرافياي جمعيت جوان، نشريه علمي پژوهشي‌هاي جغرافيايي، موسسه جغرافياي دانشگاه، تهران شماره 32، سال بيست و پنجم، فروردين 1372،

3. تنگناهاي زيست، محيطي، مجله علمي پژوهشي، دانشنامه شماره 8، بهار 1372

4. پديده مهاجرت در ايران، مجله علمي پژوهشي دانشگاه تربيت معلم، سال اول شماره اول بهار و تابستان 1376

5. فصلنامه مطالعات آسيايي، سال اول شماره اول بهار 1376

6. فصلنامه مطالعات آسيايي،سال دوم شماره دوم و سوم تابستان 1376

7. فصلنامه مطالعات آسيايي، سال دوم شماره چهارم و پنجم بهار 1377

8. فصلنامه مطالعات آسيايي، سال چهارم شماره ششم وهفتم زمستان 79-بهار 1380

9. رشد جمعيت و توسعه اقتصادي درايران، سمينار بررسي مسائل جمعيتي خراسان، آبان 1373 دانشگاه تربيت معلم سبزوار

10. توسعه روستايي در جهان سوم( ترجمه)، تائيد گروه تخصصي جغرافياي واحد علوم و تحقيقات و معاونت پژوهشي 1377( تاليف)

11. اقليم و شهر( ترجمه)، تائيد گروه تخصصي جغرافياي واحد علوم  و تحقيقات و معاونت پژوهشي 1377( تاليف)

12. جابه‌جايي نسلها( ويژگيهاي ساختاري نسل نو)، تائيد استادان متخصص بنياد مطالعات آسيايي، 1377(تاليف)

13. بررسي مسائل و مشكلات رواني اجتماعي ساكنين مناطق اشغالي ارتش عراق پس از عقب نشيني آنان( جنگ خليج فارس و عوارش ناشي از) كويت، دومين كنفرانس بين المللي( دفتر توسعه اجتماعي، آوريل1995)

14. حافظ به مثابه عامل وجودي مردمان فلات ايران، دانشگاه پروانس، اكس آن پروانس، 16 ماهه 1988

15. لزوم گسترش مطالعات آسيايي.The exigency of Oriental Studies كنفرانس بين المللي مسائل آسيا و آفريقاي شمالي، بوداپست مجارستان ، ژوئيه 1997 و تيرماه 1376( انگليسي-فرانسه)

16. The Cultural and Civilizational Relations of Asia and Christian Europe(روابط فرهنگي و  تمدني آسيا و اروپاي مسيحي) كنفرانس بين المللي مسائل آسيا و آفريقاي شمالي،بوداپست مجارستان، ژوئن 1997، تيرماه 1376.

17. ژئوپوليتيك رسانه‌ها:انتشارات بنياد مطالعات آسيايي-خردادماه 1381

18. مقدمه‌اي بر مطالعات آسيايي( شرق شناسي) از انتشارات بنياد مطالعات آسيايي، 1374، مشهد.

19. پراكندگي جغرافياي جمعيت ايران، نشريه پژوهشهاي جغرافيايي، موسسه جغرافيا، دانشگاه ادبيات، دانشگاه تهران، مهرماه 1374.

20. درآمدي بررسانه‌ها ، انتشارات بنياد مطالعات آسيايي 1377 مشهد( تاليف و ترجمه)

21. برنامه ريزي درس محيط زيست، دانشگاه آزاد اسلامي ايران 1353 تهران

22. كشورهاي توسعه يافته و بهره‌برداري از تكنولوژي دانشگاه آزاد ايران، تهران 1356( تاليف)

23. ويژگي‌هاي كلي برنامه دوره دكتراي مطالعات آسيايي با گرايش‌هاي گوناگون، تهران واحد علوم و تحقيقات دكتري 1374

24. پيشينه ورود اقوام بومي سواحل درياي خزر ، 78 ص، مجموعه‌ مقالات سومين همايش بين المللي، پژوهشي در فرهنگ باستان و شناخت اوستا، 11 تا 16 مهرماه 1377، 3 تا 18 اكتبر 1998، دانشگاه هامبورگ، موزه ايران هامبورگ ( فارسي)

25. تاثير متقابل فرهنگ ايران و آفريقا، دانشگاه تربيت مدرس، سمينار بين المللي، روابط ايران و آفريقا تهران 10 تا 12 ارديبهشت1380

26. هويت ملي و مبادلات فرهنگي( به فرانسه) چهارمين كنفرانس جهاني اروپايي مطالعات ايران CNRS( مركز ملي تحقيقات علمي فرانسه) پاريس شهريور 1378

27. روابط فرهنگي ايران و هند-سي و ششمين كنگره بين المللي مطالعات آسيايي وشمال آفريقا ICANAS( 2000) دانشگاه مونترال كانادا- بيست هفتم اوت تا اول سپتامبر سال 2000 ميلادي ( فرانسه)

28. خيام فيلسوف خراساني-سمينار بين المللي خيام، رياضي‌دان، فيلسوف و شاعر، يونسكو-پاريس سپتامبر سال 1999 ( فرانسه)

29. تاثير تبادلات فرهنگي و صلح جهاني/گام‌هاي اوليه به سوي دموكراسي نخستين كنفرانس بين المللي گفتگوي تمدن ها دانشگاه دانمارك جنوبي( اودنس) فوريه 1999 ميلادي( انگليسي)

30. ايران و آينده. همايش بين المللي، دانشگاه دانمارك جنوبي( اودنس) مارس سال 2000 ميلادي و دانشگاه دانمارك جنوبي ( انگليسي)

31. روابط بين المللي و فرايند دموكراسي در ايران، موسسه امور بين المللي كپنهاك دانمارك- كنفرانس بين المللي ايران، فرايند دموكراسي و آينده روابط ايران و غرب 31 ژوئن اول مه 2001 كپنهاك دانمارك( انگليسي)

32. تشابهات فرهنگي ايران و تونس-بنياد تميمي تونس شهريور سال 1997 ميلادي( فرانسه-فارسي)

33. جغرافيا در ايران دهمين-همايش بين المللي جغرافيا-سنت ديه دووژ-فرانسه.سپتامبر سال 2000 ميلادي

34. تكثر فرهنگي در سپيده دم قرن بيستم و يكم-موزه ملي تاريخ طبيعي پاريس-پاريس سال 2000 ميلادي( فرانسه)

35. جهاني شدن فرهنگ و هويت‌هاي ملي دانشگاه سوربن پاريس-پاريس سال 2000 ميلادي ( فرانسه)

36. مفاهيم زندگي شهري-دانشگاه سوربن پاريس( انستيتو جغرافيا) پاريس سال 2000 ميلادي( فرانسه)

37. ابعاد جغرافيايي جهاني شدن-ديدگاههاي ايران و غرب، كنفرانس انستيتو جغرافياي دانشگاه سوربن پاريس 10و 17 ژانويه سال 2000 ميلادي ( فرانسه)

38. جهاني شدن و تبادلات فرهنگي-علمي ، انستيتو جغرافياي دانشگاه سوربن-پاريس فوريه به سال 2000 ميلادي (فرانسه)

39. Quelles Perspective Democratiques Pour Iran.بنياد ژان ژورس 9 سپتامبر 1991 پاريس

40. Aspects de la vie urbbaine  دانشگاه سوربن.انستيتو  جغرافيا اكتبر 1999

41. Enjeux Geopolitiqes.des Rivalites et des alliances     دانشگاه سوربن.استيتو جغرافيا  اكتبر 2000

42. Problem de l eau en Iran Acta Geogaphica, December 1968

43. The United State and Its role in the Middle East conflict, Columbia University New York 1972.

44. Relation du voyage en Perse d Olesarius. Centre de recherches sur la civillisation de L Europe, 18 dec 1970( paris, Sorbonne)

45. Les problemes concrets d amenagement du territoire en France.Instiut de Geographie(paris Sorbonne).

46. Economie et probleme de l eau en Iran. Ecole pratique des Hautes Etudes,9 Juin 1974.(paris).

47. La propriete et la Reforme agraire en Iran Mars 1978( paris)

48. Economy of water in Iran. The problem of choice Between Irrigation techniques. Columbia univer 1972( new york)

49. Irrigation Development in Iran Columbia University N.Y.U.S.A.1972

50. Qanats in Iran 1972( new york) Columbia University N.Y.U.S.A.1972

51. Management Development in Iran. Columbia University N.Y.U.S.A. 1972

52. Management in Iran International center for management Development Romani. Bucharest 1975.

53. Studying events and psycho-social problems for people who lived in Territories occupied by Iraqi aggression.second international conference-mental health in Kuwait 1-4April 1995.

54. Agriculture en Iran,Juin 1970, ( problemes politico-socio- Geo -Economics )1973(paris). Hautes Etudes

55. Developing Countries:problems of foreign Economic Relations 1972( new york).

56. Connaissnce de l Iran d apres les recits de voyage,pantheon-sorbonne janvier 1972( paris)

57. The word wide fame of Iranian Handicrafts, Oriental studies Foundation, ICANS.1997

58. The Exigenecy of reviving Oriental studies.Icanas 1997.

59. Resume d une etude sur les Congres Internationaux Des Orirntalists,

60. Dialogue et Culture L Homme et Territoire. Musee de l Homme Paris Avril 2001.

61. Resume d Une Etude sur les Congres International des Orientalistes 1997بوداپست مجارستان

62. New National Identities and Cultural Exchange In the Iranien World (xxe) CNRS Paris 1999.

63. Education Superieur et pouvoir de La Societe Civile en Iran. Museum National d Histoire Naturelle.7 November 2001 paris.

 

مقاله‌هاي ارايه شده در كلاسهاي دوره‌هاي دكتراي دانشگاه‌هاي فرانسه-دانشگاه سوربن و مركز مردم شناسي)

 

-Iran s Historical Role In Ideologue of Civilizalions.

-Le Role de l Enseignement Superieur Dans le Developpement de la Societe en Iran.

-People s Rule and Efficency , First Step Towards Civil Society.

-Quelles perspectives Democratiques Pour l Iran?

-Nouveaux Conflicts.

-Iran-Monde Arabe-Israel-Etats Unis.

-L eau Dans Les Grande Agglomerations de l airs Arabe et Iranienne.

-Cultural Interference.

-The Relationship Between Anxiety and Different Security Aspects of Azad University Students.

-Realisme politique et Ethique Mondial.

پژوهشي در زندگي اجتماعي روستائيان ايران نمونه روستاي حيدر 1352

64. حاكميت: مساله حاكميت و ديدگاه انديشمندان مسلمان در اين زمينه ،انتشارات بنياد مطلعات آسيايي 1376

65. سخني با اقوام خويشاوند شرقي، انتشارات بنياد مطالعات آسيائي 1377

66. تكنولوژي و شيوه‌هاي انتقال آن به جهان سوم، انتشارات بنياد مطالعات آسيايي 1376

67. تاثير ژئوپوليتيك در وضع سياسي كشورها ،وارثان زمين سه‌شنبه 3 خرداد 1373 در سه شماره

68. لزوم اجراي انقلاب اداري به عنوان يك اصل توسعه در كشور و در جهت تربيت نيروي انساني ماهر اطلاعات روزانه چهارشنبه 4 و پنجشنبه 15 آذر 1371 ، اطلاعات شماره 19776و19777و1373

69. استراتژي كنترل هوا دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان حفاظت محيط زيست.

70. بررسي آلودگي خاك 2 جلد دانشگاه آزاد ايران 1355

71. كمبودهاي آموزشي در ايران تهران اكوئوميست 1356

72. جامعه شناسي سياسي دانشكده دفاع ملي، دانشگاه علوم استراتژي 7/9/73

73. آب در ايران، كنفرانس اصول اكولوژيك در بهره وري از حيات وحش و منابع طبيعي در خاورميانه و آسياي جنوب غربي 3-9 خرداد 1354 تخت جمشيد.

74. لزوم همبستگي حوزه و دانشگاه دانشگاه بجنورد (سخنراني) آذرماه 1376

75. انجمن فرهنگي ايران و فرانسه 12 ژانويه 1998 خاتمي و جامعه مدني در برابر جامعه ديني

76. پيشنهاداتي در زمينه بهبود وضع مديريت آموزشي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي . مرداد 1375 مشهد بنياد مطالعات آسيايي

77. آزادي و دموكراسي مهمترين چالش كشورهاي جهان سوم خراسان شماره 14465 پنجشنبه 3 مرداد 78 صفحه 18 انديشه

78. رنگ آميزي در سفالگري و نقوش ديواري و دست نوشته‌ها فصلنامه مطالعات آسيايي تابستان 1381

79. راههاي ارتباطي بين شرق و غرب آسيا و دورنماي همكاري و پيشرفت، انتشارات بنيادبين المللي مطالعات آسيايي 1379 مشهد.

80. كنفرانس روابط ايران و آلمان:انستيتوي شرقي آلمان     Deutsches onient-Institut          هامبورگ پائيز1376

81. مطالعات تطبيقي قدرت‌ها و واحدهاي متشكل سياسي واحد پژوهشهاي تطبيقي بنياد مطالعات آسيايي 1376

82. كثرت گرايي و نقد آن در انديشه سياسي غرب از سري پژوهشهاي بنياد مطالعات آسيايي 1377

83. اقتصاد فضاي سرمايه‌داري از سري پژوهشهاي بنياد مطالعات آسيايي 1375

84. روابط ايران و جهان از ابتداي تاريخ تاكنون از سري پژوهش‌هاي بنياد مطالعات آسيايي 1375

85. روابط فرهنگ و تمدن آسياي اسلامي با اروپاي مسيحي: از سري انتشارات بنياد مطالعات آسيايي 1376

86. كنفرانس گفتگوي فرهنگ‌ها 19 تا 24 ژانويه 1997 انستيتو شرقي المان هامبورگ"تمدن اقوام اوليه فلات ايران"

87. تنگناها و موانع توسعه روستايي در ايران وزارت جهاد سازندگي مركز تحقيقات روستايي 27 آذر 75

88. كنفرانس تاثير متقابل علم مديريتي ايران و روماني

International Center For Management Development 1974 Stefan Cheorchiv Academy

89. كنفرانس روابط اسلام با دنياي مسيحيت Fondation Temimie pour la recherche   تونس14 Aout 1997 Zaghouan                      

90. كنفرانس بين المللي مطالعات آسيا و شمال آفريقا كانادا 27 اوت تا 2 سپتامر سال 2000"ايران و هند لزوم احياي مطالعات فرهنگي" -Les Antecedents et les perspectives des Relation Interculturelles et la Participation des Milieux scientifiques indo-Iraniens Au Projet d’etude de la Civilisation

91. ابعاد جغرافيايي جهاني شدن. ديدگاههاي ايرانيان و اروپائيان جهاني شدن و تبادلات تفكرات علمي و فرهنگي دانشگاه سوربن پاريس 1 پانتئون سوربن انستيتو جغرافيا 10 و 17 ژانويه 2000

92. جغرافياي روستايي انتشارات بنياد بين المللي مطالعات آسيايي تهران 1381

93. ديدگاهها و حساسيت‌ها. تدريس به مثابه ابداع شرايط و امكانات براي تفكرات جغرافيايي

Journal of geognaphy in Higher education Volume 18 N03 1994 p277

94. دومين كنگره بين المللي تمدن ايران و هند 7 تا 11 اكتبر 1997 آمستردام هلند.

95. لزوم احياي مطالعات شرقي. فصلنامه مطالعات شرقي. سال اول بهار 76. جلد اول شماره 1 ص 5

96. شناخت تحليلي انسان. فصلنامه مطالعات شرقي. سال اول بهار 76 جلد شماره 1 ص 32

97. خصلت‌هاي رواني –اجتماعي ايراني. فصلنامه مطالعات شرقي .سال اول بهار 76 جلد 1 شماره 1 ص 63

98. وظايف شهروند در رابطه با تحكيم وحدت ملي. فصلنامه مطالعات شرقي سال اول بهار 76 جلد 1 شماره 1 ص 81

99. ابعاد جغرافيايي جهاني شدن. ديدگاههاي ايران و غرب دانشگاه سوربن انستيتو جغرافيا 10 و 17 ژانويه سال 2000

100. آينده جوانان ايران مركز آندره مالرو. انجمن فرهنگ ايران. سال 1998 هجدهم سپتامبر 98 يونسكو

101. ميراث مشترك اقدام فرهنگي ايران بزرگ كميته بين الملل متخصصين ميراث فرهنگي ايران و افغانستان ستامبر 1998 يونسكو.پاريس

102. كنفرانس بين المللي قدرت‌ فرهنگ در رابطه با سياستهاي فرهنگي و توسعه استهكم بشوند سي‌ام مارس 1998

103. توسعه تمدن در شرق اسلامي. دانشگاه سوربن. انستيتو جغرافيا پاريس 20 دسامبر سال 2000 ميلادي

104. بررسي جغرافياي انساني به روايت نمودارها ، بنياد مطالعات آسيايي 1380

105. آسيا به پا مي‌خيزد ، فصلنامه مطالعات آسيايي سال اول تابستان و پائيز 76

106. ادوارد سعيد و شرق شناسي ، فصلنامه مطالعات آسيايي سال اول تابستان و پائيز 76 جلد شماره 2و3

107. گزارشي از سي و پنجمين كنگره مطالعات آسيا و شمال آفريقا سال اول تابستان و پائيز 76 جلد شماره 2 و 3

108. مردم سالاري و كارداني نخستين گام به سوي جامعه مدني ، فصلنامه مطالعات آسيايي، سال اول زمستان 76 سال دوم بهار 77 ، جلد اول شماره 4 جلد شماره 2 شماره 5

109. دور نمايي از درياي خزر پس از فروپاشي اتحاد جهاهر شوروي سال اول زمستان 76 ، سال دوم بهار 77، جلد اول شماره 4 شماره 5

110. نابرابري‌هاي اجتماعي و كاركرد گرايي جغرافيايي انتشارات بنياد مطالعات آسيايي بهار1376

111. بينش سياسي از اتشارات بنياد مطالعات آسيايي پائيز 1380

نظريه‌هاي جامعه شناسي بنياد مطالعات آسيايي 1380

112. The Cultural and Civilizational Relation of Islamic Asia and Christian Europe

113. The Development and Performance of a Program for educating The Iranian Public in environmental Mathers Teheran April 13 1976

114. Mondialization, et Inegalite Causalites et Interdependances. Sorbonne Paris 1 Institut Geographie 1999

115. Mondialization face Aux Identites Nationales Inegalites Paris France Musee de l’Homme 2001  ترجمه مركز گفتگوي تمدن‌ها

116. I ran’s Ecomomic upsurge The Middle East Journal Volume 21 Autumn 1971 N0 4

117. The Urging a Dialogue between Civilisations Dept of Middle East Studies University of Southern Denmark ODENSE University 18/19 February 1999

118. First Steps Towards Democracy .Dept of Middle East studies University of southern denmark ODENSE University 18/19 Feb 1991

119. Iran and The Future University of Southern Denmark University of Southern Denmark ODENSE University 26-28 2000

120. The Link between Management style and Innovation

121. Culture and Solidarity:The Role of NGO’ Changing Perception Through The Cultural dimention Round Table 6 Octobe 2000 UNESCO 16 th Session

122. The United State and its Role in the Middle East Conflict Columbia University Ny Ny 1972

123. People’s Rule and Efficiency. Iran News Jun 1-2-3-4-5

124. همايش مديريت اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي مديريت اسلامي از نظر گاه نهج البلاغه 7و8 خرداد 1381

 

بررسي كتاب و طرح:

 

 1. قدرت-انسان-حكومت  نوشته مهدي مطهرنيا   مورخ 27/7/72 شماره 5158/71
 2. جغرافياي روستايي  نوشته پريدخت فشاركي مورخ 29/9/72 شماره 5667/71
 3. طرح پژوهشي بزهكاري و شناسايي عوامل پي‌گيري جرم در جامعه  1/11/ج مورخ 9/6/72
 4. طرح پژوهشي معياريابي آزمون هوشي كودكان براي دانش آموزان مورخ 30/4/72 شماره 25375/73
 5. طرح رشته مطالعات آسيايي
 6. طرح رشته محيط زيست دانشگاه آزاد اسلامي
 7. طرح كارشناسي ارشد مديريت دولتي مركز آموزش مديريت دولتي
 8. پژوهشگاه مسايل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي
 9. طرح سمينار جوانان
 10. طرح اساسنامه سازمان جوانان
 11. طرح اساسنامه سازمان دانشجويان ايران
 12. مركز مطالعات علوم انساني
 13. مركز مطالعات آسيايي
 14. ويژگي‌هاي كلي برنامه دوره دكتراي مطالعات آسيايي با گرايش‌هاي گوناگون
 15. طرح پژوهشگاه مسايل سياسي اجتماعي ، اقتصادي
 16. طرح بهبود وضع مديريت آموزشي
 17. طرح آموزش امور اداري از طريق متون خودآموز و كاربرد وسايل ارتباط جمعي
 18. مشاغل اجرايي
 19. رئيس بنياد بين المللي مطالعات آسيايي 1374 تاكنون
 20. مدير مسئول فصلنامه مطالعات آسيايي از 1374 تاكنون
 21. دبيركل نهضت دفاع ايران
 22. مسئول گروه بررسي مسائل جوانان و نوجوانان شماره
 23. عضو كميته اموردانشجويي وزارت علوم و آموزش عالي
 24. دبيركل انجمن دوستي و همبستگي ايران و فرانسه
 25. دبيركل انجمن دفاع ايران
 26. دبيركل سازمان روشنفكران و دانشگاهيان ايران
 27. قائم مقام مركز آموزش مديريت دولتي
 28. عضو شوراي برنامه‌ريزي آموزشي مركز آموزش مديريت دولتي فوق ليسانس و امور آموزش ضمن خدمت
 29. عضو شوراي تداركي مركز آموزش مديريت دولتي
 30. عضو كميته علمي سمينار بررسي مسايل جمعيتي استان خراسان دانشگاه تربيت معلم
 31. عضو كميته علمي كنفرانس بين المللي روابط ايران و آفريقا دانشگاه تربيت مدرس
 32. رياست مركز آمار و اسناد مركز آموزش مديريت دولتي
 33. عضو كميته برنامه‌ريزي سازمان جغرافيايي كشور
 34. عضو شوراي برنامه‌ريزي دومين گردهم آيي كميته اجرايي سمينارپژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي
 35. عضو شوراي برنامه‌ريزي سمينارهاي جغرافيايي دانشگاه آزاد اسلامي
 36. عضو شوراي برنامه‌ريزي سازمان حفاظت محيط زيست
 37. عضو كميته اجرايي سمينار پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي مورخ 16/2/72
 38. L’ University des Sclences Humans de Strasbung
 39. Colloge International  oman Khayyan et yami
 40. عضو كميته اجرايي سمينار پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي عضو كميته اجرايي 16/2/72
 41. كميته اجرايي مركز اسناد و تدوين جغرافياي مفصل ايران سازمان جغرافيايي كشور
 42. مدير گروه محيط زيست و جغرافياي دانشگاه آزاد ايران
 43. مسوول برگزاري وسازماندهي سمينارهاي جغرافياي دانشگاه آزاد اسلامي.

 

ارتباط با ما

نشانی:

تلفن:

پست الکترونیک:

کارشناسی، کارشناسی ارشد
موضوع : تمام رشته ها
مدت : ۳ تا ۴ سال نحوه ثبت نام و پذیرش به زودی اطلاع رسانی خواهد شد

Search